V I T A M I N I

ĆELIJSKA MEDICINA

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

Klinička ispitivanja - Hemoterapija

El. pošta Štampa
Indeks članka
Klinička ispitivanja
Šta je rak?
faktori koji povećavaju rizik od raka
Nastanak raka
Kako karcinogeni uzrokuju rak
Inicijacija
Delovanje antikarcinogena
Simptomi raka i dijagnoza
Simptomi raka i dijagnoza 2
Lečenje raka i njegove pojave
Hirurški zahvat/operacija
Hemoterapija
Hemoterapija i dodaci ishrani(s uplementi)
Terapija zračenjem
Hormonska terapija
Ostale terapije
Uspeh u području istraživanja raka na osnovu ćelijske medicine
Uništavanje ćelijskog matrixa enzimima (MMP - AKTIVNOST)
Načini delovanja koji sprečavaju upale
Anti angiogenetski način delovanja
Smrt ćelije
Sinergistička kombinacija ćelijskih hranljivih materija kod tumora
Zašto se neke vrste raka javljaju češće?
Kako se može sprečiti oboljevanje od raka?
Sve strane

 Hemoterapija se sastoji od kombinacije jedne ili više jako toksiĉnih materija s ciljem ubijanja tumorskih ćelija i spreĉavanja njihovog mnoţenja. Hemijske materije prodiru u sve delove tela, ukljuĉujući i tumorske ćelije. Hemoterapija se moţe primeniti i uz druge oblike leĉenja. Kod neo-adjuvantnih hemoterapija se, pre operativnog zahvata uzimaju lekovi, kako bi se veliĉina tumora smanjila. Kod adjuvantnih hemoterapija se lek uzima nakon operacije, kako bi se spreĉio ponovni nastanak tumora. U nekim sluĉajevima se hemoterapija primenjuje kako bi se prikrili simptomi bolesti. Lekovi se uzimaju intravenozno ili oralno. Hemoterapijom nisu pogoĊene samo ćelije raka već i zdrave ćelije. Nuspojave hemoterapije su: opadanje kose, muĉnina, izazivanje na povraćanje, proliv i upale usta i usana. Dugotrajne posledice hemoterapije su gubitak mogućnosti zaĉeća, neredovni menstrualni ciklusi, valunzi vrućine i vaginalna suvost. Nuspojave hemoterapije zahtevaju uzimanje novih lekova, koji oštećuju imunološki sistem, što dovodi do slabosti tela da se bori protiv raka

NAPOMENA: hemoterapija uništava sve ćelije tela i ĉitavo telo, usled ĉega izostaje oporavak od raka. Ona uništava zdrave ćelije koje se brzo dele (kosa, sluznica ţeludca, koštana srţ) i prouzrokuje anemiju, opadanje kose i ţeluĉana krvarenja. Ona pospešuje nastanak novih vrsta raka i uništava imunološki sistem i telesne organe. Osim toga omogućava invaziju tumorskih ćelija aktivacijom enzima, koje koriste tumorske ćelije kako bi se širile telom. Kako bi se uništavajuće nuspojave hemoterapije drţale pod kontrolom, propisuju se novi lekovi i vrste leĉenja s ciljem da ublaţe simptome nuspojava i osiguraju veliku zaradu farmaceutskim preduzećima. Bolest raka prerasla je širom sveta u unosan posao vredan 500 milijardi dolara. 

Dr. Lajnus Poling

''Nobelova nagrada za hemiju i biologiju1954 i za mir 1962.'''