osnivač je koncepta ćelijske medicine. Ćelijska medicina polazi od tvrdnje da se većina narodnih bolesti današnjice temelji na nedovoljnoj ishrani ćelija ćelijskim hranjivim materijama odnosno vitaminima, aminokiselinama, mineralima i drugim supstancama.
Dr. Rath uspeo je pobediti smrt srca. Otkrio je da se srĉani i moždani udar mogu spreĉiti. Postigao je uspeh i na podruĉju istraživanja bolesti raka. Dešifrovao je molekularne procese metabolizma, koji zaustavljaju rast tumora i sprijeĉavaju izgradnju metastaza u telu.
Osim istraživanja na podruĉju ćelijske medicine, dr. Matthias Rath angažovao se i u zdravstveno politiĉkom radu. Na brojnim predavanjima u Europi i SAD-u zauzeo se za slobodu terapije vitaminima i drugih prirodnih terapija i objasnio vezu izmeĊu interesa farmaceutske industrije i europskog zakonodavstva.
Borba dr. Ratha protiv farmaceutskog poslovanja bolestima i za oĉuvanje prava na zdravlje predstavljaju važne aktivnosti dr. Rath-ove Health Foundation.
Dr. Rath osnovao je i Matthias Rath inc., preduzeće koje se bavi istraživanjem i razvojem ćelijskih hranjivih materijama za kontrolisanje bolesti.
Dr. Rath osnovao je i zdravstvenu organizaciju, kako bi informisao ljude o sigurnim i prirodnim naĉinima zaštite od hroniĉnih bolesti i održavanju zdravlja, u kojoj može radti svaki ĉovjek koji ima iste težnje.