Rak:
Pregled i uspeh istraživanja ćelijske medicine na području raka
Napretci u ćelijskoj medicini
Rak:
Pregled i uspeh istraţivanja ćelijske medicine na podruĉju raka
Sadržaj
Uvod
Šta je rak?
Faktori rizika od raka
Nastanak raka
Kako karcinogeni uzrokuju rak
Simptomi i dijagnoze raka
Leĉenje i nuspojave
Uspeh ćelijske medicine u istraţivanju raka

 Uvod

Rak je najstrašnija bolest ĉoveĉanstva. Prema podacima WHO-a godišnje se dijagnosticira više od deset miliona sluĉajeva raka,i oĉekuje se da će se taj broj do 2020. godine povećati na 15 miliona. Svake godine 6 miliona ljudi širom svijeta umire od raka, što je 12% svih sluĉajeva smrti.
U Nemaĉkoj se na godinu dijagnostikuje oko 400. 000 novih sluĉajeva raka. U najĉešće vrste raka ubrajamo rak dojke, rak prostate, rak pluća te rak debelog creva.

                           Oboljenja od raka u Nemačkoj 2000. godine (prema procenama Robert Koch Instituta)

       Vrste raka

     Novi slučajevi

         Muškarci

        Novi slučajevi

          Žene

     Novi slučajevi

         Ukupno

Rak dojke

Rak prostate

Rak debelog creva

Rak pluća

                 –

           40. 670

           32. 602

           31. 819

        47. 517

               –

         34. 175

          10. 434

    

     47. 517

     40. 670

     66. 777

     42. 253

 

 1971. godine američki predsednik Nixon objavio je rat protiv raka, no nisu pronađena rešenja za taj naučni problem, koji je u porastu. Pokušaji farmaceutske industrije svode se na stvaranje «industrije raka» odnosno poslovanje s godišnjim profitom od 500 milijardi dolara.
Suprotno tome, mi smo ostvarili uspeh na području israţivanja raka, koji omogućuje kontrolu te bolesti na efikasan, siguran i jeftin naĉin. Istraživanja dr. Ratha na području ćelijske medicine i njegovo otkriće da se metastaze mogu ograditi prirodnim putem bez javljanja nuspojava, koje prate konvencionalne terapije, nude novi put u lečenju raka i stavljaju vaţnost na kontrolu te bolesti.
Ova brošura nudi osnovne informacije o opštim aspektima raka, njegovom razvoju, dijagnozama, tumorskim markerima kao i mogućnostima leĉenja. Uz to pokazuju se prednosti ćelijske medicine u odnosu na konvencionalne vrste terapija.