Mnoge vrste oboljenja od raka zavise od našeg naĉina ţivota. Na rizik od raka utiĉe ishrana, telesna teţina, telesna aktivnost i pušenje – varijable, koje se mogu kontrolisati. Teško je reći, koja će osoba oboleti od raka, no mogu se preduzeti preventivne mere kako bi se smanjio rizik od nastanka raka. Nudimo sledeće smernice za smanjivanje rizika od nastanka raka, koje se temelje na našim istraţivanjima, kliniĉkim i nauĉnim rezultatima:

1. Jedite pravilno i razliĉito . Uzimajte biljne prehrambene materije. Izbegavajte prehrambene materije koje su bile u dodiru s pesticidima, hormonima za rast ili antibioticima.
2. Komplementirajte svoju dnevnu ishranu uzimanjem ćelijskih hranjivih materija. Posebno je vaţan unos vitamina C i lizina, dve ćelijske hranjive materije, koje su vaţne za stabilnost meĊućelijskog matrixa. Te ćelijske hranjive materije se ne proizvode u našem telu i zato ih moramo unositi u optimalnim koliĉinama.
3. Raspitajte se o svom zdravstvenom stanju u krugu porodice, kako biste identificirali moguće genetske faktore rizika od raka i drugih bolesti te preduzeli preventivne mere za smanjenje rizka od nastanka bolesti
4. Saĉuvajte zdrav naĉin ţivota redovnom fiziĉkom aktivnošću i kontrolisanjem teţine.
5. Nemojte pušiti i izbegavajte pasivno pušenje.
6. Uklonite stres tehnikama opuštanja.
7. Ukoliko uzimate lekove, posavetujte se sa svojim doktorom o smanjenju trajanja i doza primene lekova. Informišite se o mogućim nuspojavama i indikacijama. U pojedenim sluĉajevima samo uzimanje dodataka ishrane moţe smanjiti nuspojave i pospešiti proces ozdravljenja.
8. Upoznajte svoje telo i njegove potrebe. Ono treba vašu pomoć.