U poĉetnom stadiju nastanka raka karcinogen oštećuje DNA – direktno ili bioaktivacijom. No, ćelija moţe popraviti oštećenu DNA. Ako pokušaj popravke ne uspe, dolazi do izgradnje genetski promenjenih ćelija. Neke od tih ćelija su oštećene u tolikoj meri da pod odreĊenim uslovima ulaze u proces karcinogeneze. Te genetski promenjene ćelije, koje su abnormalne, no nisu ćelije raka, nazivaju se «initiated cells». One poseduju posebna svojstva. Jedno od tih svojstava je mogućnost umnoţavanja i razvijanja ţarišta. Ţarište je poput «otoka» i prethodni je oblik raka.
PROMOCIJA
Hemikalije su aktivne materije koje potpomaţu nastanak raka, ali ne moraju nuţno izazvati oštećenja. One potpomaţu nastanak raka, tek kada se inicirajuća aktivna materija već raširila telom. Te aktivne materije ciljano koĉe rast oštećenja, koja uzrokuje ţarište. Oštećenja u jetri, dojci ili mehuru nazivaju se ĉvorovima, oštećenja u debelom crevu polipi, a na koţi papule. Za razliku od faze inicijacije koja brzo teĉe, faza promocije je spor i dugotrajan proces. Zbog svog dugog trajanja faza promocije nudi mogućnost intervencije. Nije poznato da li je svaki ĉvor, polip ili papula preteĉa raka. No ta oštećenja smatraju se prethodnim oblikom za vrste raka.
PROGRESIJA
Progresija je stadijum procesa raka, koji je najmanje istraţen. On obuhvata promene genetskog materijala, koje se mogu razviti u ţarište.Zloćudni tumor ne predstvalja zadnji stadijum procesa raka. Bolest se razvija agresivnim rastom tumorskih ćelija, njihovim širenjem i stvaranjem metastaza.
ANTI-KARCENOGENE AKTIVNE TVARI
Opšte je prihvaćeno da oksidativna oštećenja imaju vaţnu ulogu u ranim i kasnim fazama karcinogenog procesa. Zbog toga antioksidansi mogu biti delotvorni u usporavanju tog procesa, posebno za vreme kasne faze. Druge ćelijske hranjive materije, pre svega aminokiselina lizin mogu zaustaviti širenje ćelija raka uz pomoć drugih mehanizama, poput jaĉanja i stabilizacije kolagena i vezivnog tkiva , koje okruţuje ćelije. Pojedine ćelijske hranjive materije mogu zaustaviti enzime, koji razgraĊuju kolagen, dok druge potpomaţu sintezu kolagena i osiguravaju optimalnu strukturu i funkciju vezivnog tkiva.
Optimalno izgraĊeno vezivno tkivo, je preduslov za deobu i aktivnost razliĉitih faktora rasta i citokina, koji imaju odluĉujuću ulogu u fazi inicijacije, promocije i progresije raka.