Posledica 90 % svih sluĉajeva smrti od raka su metastaza. Zbog toga je vrlo vaţno istraţiti taj proces. Sve tumorske ćelije izluĉuju velike
koliĉine matrix metaloproteinaza (MMP-a). To su enzimi koji razgraĊuju kolagen i ostale sastavne delove meĊućelijskog prostora. Aktivnost
tih enzima omugućuje rast tumora i njegovo širenje u ostala tkiva.
Agresivnost tumorskih ćelija moţe se izmeriti aktivnošću MMP-a. Sposobnost odreĊenih ćelija da proizvedu veće koliĉine tih enzima
pojašnjava zašto su neki organi pogodniji za razvoj raka kao jajnici i dojke. Ćelije tih organa izluĉuju MMP-e, koji sluţe za otpuštanje jajašca
u jajovod odnosno pripremanje dojke na proizvodnju mleka za vreme dojenja. Na sliĉan naĉin leukociti koriste enzime koji razgraĊuju vezivo,
kako bi prokrĉili put kroz vezivno tkivo do mesta infekcije. Ako se ćelija u organu razvije u zloćudnu ćeliju, moţe izluĉivati velike koliĉine
MMP-a kako bi pojaĉala svoj rast i potencijal za invaziju. Povišena proizvodnja MMP-a pospešuje nastanak raka dojke, raka jajnika i
leukemije – za razliku od organa, koji imaju manju sposobnost za razgradnju matrixa kolagena.