Hiruški zahvat moţe se provesti odvojeno ili u kombinaciji s drugim vrstama leĉenja. Operacija je ĉest oblik leĉenja tumora, koji se još nisu
raširili telom. Hirurg odstrani tumor i mali deo zdravog tkiva koji ga okruţuje, kako tumorske ćelije ne bi ostale u telu. Pojava nuspojava
nakon operacije zavisi od mnogih faktora, poput veliĉine tumora, poloţaja te opšeg zdravstvenog stanja pacijenta.

 

Napomena: Odstranjivanje tumorske mase ne garantuje da je nekolicina tumorskih ćelija ostala u tkivu ili krvi. Ćelije koje su ostale tvore bazu za stvaranje novih tumora. Proces zarastanja tkiva, koje je oštećeno operacijom i izloţeno hemijski aktivnim materijama (anestezija), stavlja telo u stanje stresa. Kako bi se ubrzao proces ozdravljenja a zaustavio nastanak novog raka, nuţna je ishrana ćelijskim hranjivim materijama, posebno onim materijama koje zaustavljaju rast raka, poboljšavaju funkciju imunološkog sistema i ponovono izgraĊuju vezivno tkivo.