Klinička ispitivanja

 

Sinergistiĉka kombinacija ćelijskih hranjivih matrija poseduje osobinu sprijeĉavanja upala regulisanjem izluĉivanja razliĉitih citokina i
ekspresiju osobina ćelijske upale.