Klinička ispitivanja

 

Ova posmatranja pokazuju da sinergistiĉka kombinacija ćelijskih hranjivih materija predstavljaju moguću terapiju za leĉenje raka. Kako sve
vrste raka koriste mehanizam razgradnje kolagena, kako bi se širio telom, sinergistiĉka kombinacija ćelijskih hranjivih materija pokazala se
kod niza oblika raka uspešnom.
Eksperimenti provedeni na miševima pokazuju da sinergistiĉka kombinacija ćelijskih hranjivih materija moţe usporiti rast tumora kod
melanoma,raka prostate, raka debelog creva. Nakon ĉetiri sedmice uzimanja sinergistiĉke kombinacije ćelijskih hranjivih materija rast tumora
kod miševa se smanjio za 60 – 80 %.

 

 

 

Delovanje terapije sinergistiĉke kombinacije ćelijskih hranjivih materija potkrepljuje stalni rast broja iskustava pacijenata, koji potvrđuju
uspehe potpunog oporavka od raka pluća i raka prostate kao i tumora mozga. Pacijenti govore o uspešnom leĉenju raka debelog creva, raka
dojke, raka skrotuma, raka mehura, raka kostiju. Raka jajnika, raka pankreasa kao i drugih vrsta raka.

U toku su dalje studije koje bi trebale kliniĉki dokazati efikasnost tih sinergistiĉki kombinacija ćelijskih hranjivih materija.