ĆELIJSKA MEDICINA
Ćelijska medicina, koju je razvio dr. Rath, pokazala se vrlo uspešnom u istraţivanju prirodih metoda za popravljanje poremećene funkcije metabolizma kod različiih hroničnih bolesti na ćelijskom nivou. Razvijena je osnova za razvoj mogućnosti zaustavljanja napredovanja bolesti raka kao i stvaranje metastaza pomoću vitamina i drugih ćelijskih hranjivih materija. Ćelijska medicina primenjuje sinergistiĉke kombinacije ćelijskih hranjivih materija za kontrolu rasta raka i njegovo širenje, što je od velike vaţnosti za preţivljenje pacijenta:
CILJEVI ĆELIJSKE MEDICINE
1. ograĊivanje tumora
a) zaustavljanjem ekscesivne razgradnje međućelijskog matrixa
b) jaĉanje vanćelijskog matrixa i optimizacija njegove strukure
2. selektivno uništavanje tumorskih ćelija bez oštećenja zdravih ćelija
3. Spreĉavanje upala i stvaranja novih krvnih sudova, koje potpomaţu rast tumora
ZNAČENJE OPTIMALNOG KVALITETA MEĐUĆELIJSKOG MATRIXA KOD SPREČAVANJA RASTA TUMORA I METASTAZA:

Vitamin C
 Lizin, Prolin, Arginin
 Epigalokatehin-galat (EGCG), ekstrakt zelenog ĉaja
 N-acetil-cistein
 Bakar
 Selen
 Mangan

 Sadržaj, kojeg je dr. Rath objavio 1992. godine pokazao je vaţnost lizina i vitamina C. Te ćelijske hranjive materije mogu sprečiti slabljenje
međućelijskog matrixa te na taj način imaju odlučujuću ulogu u kontroli invazije tumorskih ćelija u telu. Tokom nauĉnih studija razvili smo
sinergističku kombinaciju ćelijskih hranjivih materija, koja delotvorno zaustavlja aktivnost MMP-a i prodor tumorskih ćelija u tkivo.

Lizin je prirodni blokator razgradnje kolagena. On zaustavlja enzime, koji uzrokuju razgradnju kolagena i drugih sastavnih delova
međućelijskog matrixa.

1. Prirodno jačanje i izgradnja zdravog međućelijskog matrixa
Optimalna proizvodnja i struktura kolagena i ostalih sastavnih delova međućelijskog matrixa odlučujuća je za stabilnost metabolizma
ćelije kao i kontrolisani rast ćelije. Vitamin C je vaţan za proizvodnju kolagena i njegovu izgradnju. Ta ćelijska hranjiva materija
deluje kao jaki antioksidans, jer štiti ćeliju od oštećenja slobodnim radikalima. Aminokiseline lizin i prolin su temeljni sastavni delovi
kolagena, ĉine jednu trećinu svih aminokiselina u kolagenu. Hidroksilacija aminokiselina koja zavisi od vitamina C važna je za
odrţavanje optimalne izgradnje kolagena.
2. Prirodno selektivno uništavanje tumorskih ćelija:
Mnogo ćelijskih hranjivih materija mogu izazvati programiranu smrt ćelija (apoptoza). Oni deluju kao selektivni otrovi raka, a da pri
tome ne oštećuju zdrave ćelije. Najpoznaiji i najistraţeniji primer je vitamin C i njegovi derivati kao askorbil palmitat.
3. Sprečavanje stvaranja krvnih sudova u tumorima
Tumor promera 0,5 mm ne moţe preţiveti ako nema razvijen sopstveni krvotok, koji mu dostavlja hranjive materije i odnosi štetne
materije nastale metabolizmom. Novi krvni sudovi nastaju iz endotelnih ćelija, koje se umnoţavaju kako bi stvorile nove krvne
sudove.

Za angiogenezu je potreban vaskularni endotelni faktor rasta, kojeg izlučuju tumorske ćelije za izgradnju novih krvnih sudova. Ćelijske hranjive materije kao vitamin C, lizin, prolin i EGCG regulišu oba procesa, koja su vrlo vaţna u stvaranju novih krvnih sudova u tumorima.
SINERGISTIČKE KOMBINACIJE ĆELIJSKIH HRANJIVIH MATERIJA ZA KONTROLU RASTA I ŠIRENJE RAKA: NAUČNI DOKAZ
Razvili smo snergistiĉke kombinacije ćelijskih hranjivih materija, koje se temelje na konceptu ćelijske medicine dr. Rath-a, kako bi kontrolisali prodiranje tumorskih ćelija u telo.Lizin i vitamin C su sa jedne strane prirodni inhibitori enzima, koji razgraĊuju kolagen, a s druge strane imaju vaţnu ulogu kod optimalne proizvodnje i funkcije kolagena. Tom sinergistiĉkom timu pripadaju i aminokiselina prolin, EGCG i druge ćelijske hranjive materije. Kljuĉni sastavni delovi u zaustavljanju invazije tumorskih ćelija su lizin i vitamin C (askorbinska kiselina ), koji se iako su vaţni za ţivot ne proizvode u ljudskom telu.Hroniĉni nedostatak lizina i vitamina C dokazuje kako je napredovanje bolesti raka deficitom tih ćelijskih hranjivih materija olakšana, posebno ako se nedostatak javi u kritiĉnim fazama inicijacije i propagacije.
SPREČAVANJE INVAZIJE TUMORSKIH ĆELIJA
Nauĉnici zdravstvene organizacije dr.Rath-a radili su na modelu pokušaja kod kojeg su tumorske ćelije inkubirane s razliĉitim hranjivim materijama u specijalne kalupe, u ĉijem središtu se nalazio matrix kolagena. Taj matrix kolagena odgovara vezivnom tkivu ljudskog tela.
U kalup A nisu dodane ćelijske hranjive materije, dok je kalup B zasićen ćelijskim hranjivim materijama: Vitamin C, lizin, prolin i EGCG. Te ćelijske hranjive materije primjenjivane su pojedinaĉno i u kombinacijama. Nakon inkubacije su tumorske ćelije, koje su invadirale matrix kolagena, obojane i prebrojane.
Rezultati eksperimenta bili su zapanjujući. Jednostavna kombinacija ćelijskih hranjivih materija spreĉila je invadiranje tumoskih ćelija kroz matrix kolagena.

 

Snimci pokazuju prodiranje tumorskih ćelija raka dojke MDA-MB-231 u vezivno tkivo- uz dodavanje ćelijskih hranjivih materija i bez
dodavanja