Klinička ispitivanja

Kao i ostali organi i tumori su okruţeni vezivnim tkivom, poznatim kao meĊućelijski matrix. MeĊućelijski matrix deluje kao vrsta barijere.
On ograniĉava rast tumora i spreĉava njegovo širenje u ostale delove tela. Tumorske ćelije izluĉuju matrix mataloproteinaze ( MMP ), koje
razgraĊuju matrix. MMP- i su enzimi koji razgraĊuju meĊućelijski matrix kao i vaţne membrane. Ta okolnost omogućuje širenje i prodiranje
tumorskih ćelija u druga tkiva. Postoje razliĉiti oblici MMP- a koji imaju ulogu zavisno o širenju raka. Kod većine vrste raka su MMP-2 i
MMP-9 najvaţniji enzimi za metastazu raka.
Ispostavilo se da sinergistiĉka kombinacija ćelijskih hranjivih materija, moţe spreĉiti aktivnost MMP- a i invaziju tumorskih ćelija – dvaju
osnovnih aspekta u leĉenju raka – kod niza tumorskih ćelija, ukljuĉujući koţu, jetru, dojku, prostatu, debelog crijeva, fibrosarkoma i drugih.
Primjer fibrosarkoma HT- 1080 :