Ljudsko telo sastoji se od milijardi ćelija. Ćelije se dele, ispunjavaju svoju funkciju i nakon odreĊenog vremena ih zamenjuju nove ćelije. Da bi mogle rasti i širiti se, ćelije moraju razgraditi gusti meĊućelijski matrix i vezivno tkivo. Za tu svrhu ćelije izluĉuju posebnu vrstu enzima,koji se nazivaju matrix metaloproteinaze (MMP). Izluĉivanje MMP-a je u zdravom telu taĉno kontrolisano, ĉime se spreĉava dugotrajno oštećenje kolagena.
Ponekad ćelije poĉinju nekontrolisano rasti, i deliti se ĉak i onda kada to nije potrebno. S vremenom se nakupljaju i stvaraju tumorsku masu. Postoje dve vrste tumora: dobroćudni i zlolućudni tumor. Dobroćudni tumori ne prodiru u druge delove tela i u osnovi nisu opasni po ţivot. Mogu se ukloniti operativnim zahvatom. No, zbog svoje veliĉine, oni mogu prouzrokovati bolove i naštetiti normalnim telesnim funkcijama.
Za razliku od dobroćudnih tumora, zloćudni tumori se sastoje od ćelija, koje se agresivno i nekontrolisano mnoţe. Patološki kriteriji za identifikovanje raka su:
1. Hiperplazija (povećan broj ćelija koje se dele)
2. Invazija tumora u susedna tkiva
3. Metastaze (prodiranje tumorskih ćelija u ostale delove tela, rast novih tumora, koji su opasni po ţivot)
Kao i dobroćudni tumori i zloćudni tumori mogu prouzrokovati bolove i oštetiti normalne telesne funkcije.Zloćudni tumori su u većini sluĉajeva opasni po ţivot.
Sve ćelije raka, bez obzira na njihovo poreklo, imaju zajedniĉku osobinu da: proizvode velike koliĉine enzima (MMP-a), koje dovode do dugotrajne razgradnje vezivnog tkiva. Ti enzimi, poput makaza potpomaţu tumorske ćelije da se odvoje od tumorske mase i šire ljudskim telom preko krvi i limfne teĉnosti i tako prodiru u ostale organe.
Kako krv i limfna teĉnost proţimaju ĉitavo telo, tumorske ćelije mogu, kada jednom dospeju u krvotok ili limfnu mreţu, lako prodreti u ostale organe. Limfna teĉnost je teĉnost koja teĉe limfnim ĉvorovima i ĉisti organe od štetnih materija. Jedna od funkcija limfnih ĉvorova je izfiltrirati strana tela poput tumorskih ćelija. Pojavljivanje tumorskih ćelija u limfnim ĉvorovima, pokazuje da se rak, koji se razvio u jednom organu, raširio u ostale organe tela. Vrste raka, koje se razvijaju u ćelijama koje stvaraju krv, nazivamo leukemija i limfom.